به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شکرت پلی اکریل ایران اعلام داشت پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر نشست مشترک هیئت مدیره و هیئت حمایت از صنایع به استحضار می رساند جلسه مذکور از طرف هیئت حمایت از صنایع به وقت دیگری موکول شد.