حمل و نقل ریلی پارسیان یکی از شرکت های گروه حمل و نقل ریلی است؛ شرکتی که در زمان رشد بازار مورد توجه بود و در بین شرکت های هم گروه رشد خوبی را تجربه کرد.