به گزارش بورس ٢۴، این شرکت اهم تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را منتشر نمود.