مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان به منظور تصویب صورت های مالی این شرکت امروز یکشنبه ٢۶ بهمن ماه، در محل تهران خیابان شیخ بهایی برگزار شد.