به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در عملکرد حسابرسی شده ١٢ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ٣٠٩٣ ریال سود محقق کرد که به نسبت گزارش حسابرسی نشده تفاوتی نداشت. گفتنی است جمع درآمدهای عملیاتی با رشد ٢٠٨ درصدی به ۴۵۶ میلیارد تومان رسید.