به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایران خودرو دیزل اعلام نمود بخشی از برنامه شرکت جهت خروج از ماده ١۴١ قانون تجارت ، واگذاری ۴٠ درصد از سهام شرکت چرخشگر به قیمت هر سهم ٢۵٢۵٠ ریال می باشد.