به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلی اکریل ایران اعلام داشت از تاریخ گزارشگری قبلی تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است.