به گزارش بورس ٢۴،نماد شرکت های روز دارو ، سرمایه گذاری نیرو از تاریخ ٢۵ بهمن ماه بازارگردانی می شوند.