به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، موسسه اعتباری ملل اعلام داشت به منظور افزایش در میزان تسهیلات دهی و متعاقب آن کسب درآمد واسطه گری مالی، موسسه ملل اقدام به واگذاری و فروش پروژه مروارید واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان مهنا نموده و تا تاریخ این گزارش از مجموع ۶٨ واحد این پروژه تعداد ١٩ واحد آن به بهای تمام شده ١،٠٣٠ میلیارد ریال به مبلغ ١،۴٧٩ میلیارد ریال به فروش رسانده است و مبلغ ۴۴٩ میلیارد ریال سود در دفاتر این موسسه شناسایی شده است.