ببه گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سایپا اعلام داشت املاک مازاد گروه خودرو سازی سایپا در استانهای تهران ، البرز و مازندران به فروشمی رسد.