به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلی اکریل در خصوص آمادگی جهت تحویل کارخانه پلی اکریل و DMT شفاف سازی نمود.