در بورس تهران ، دور ، دور پالایشی ها بود با ١٨ درصد سود میانگین... چه صنایعی سود دادند و چه گروه هایی سهامداران را به زیان نشاندند!؟