به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ شرکت بهنوش ایران حدود ٩١٧ میلیارد تومان می باشد که حدود ٨١ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به دی می باشد.