به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت ها از آخرین وضعیت عملکرد خود گزارش دادند.