گروه بیمه یکی از گروه های مورد توجه سرمایه گذاران در سال جاری بود و یکی از نمادهایی که در حوزه کسب و کار خود توانست عملکرد خوبی را ثبت کند بیمه سرمد است.