بانک ملت را می توان جزو بهترین بانک های بورسی از نظر عملکردی دانست، بانکی که در مدت ریزش های اخیر بازار در سه ماهه کاهش ١٧ درصدی را تجربه کرد. این بانک در حوزه عملیاتی و ارزی در شرایط مطلوبی قرار دارد.