به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهنوش ایران اعلام داشت، بازگشت به نامه باشماره پیگیری ٧١٧٣۶۵ مورخ٩٩/١١/١١ درخصوص انتشار پیش بینی درآمد هرسهم، به استحضار میرساند که با توجه به عملکرد ٩ ماهه سال جاری مبلغ پیش بینی سود هر سهم منتهی به ٩٩/١٢/٣٠ که براساس سرمایه ٣۶٠،٠٠٠ میلیون ریال مبلغ ٢،۴٧١ ریال خواهد بود.