به گزارش بورس ٢۴، ۴.٧٢ درصد سهام شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون در تاریخ ۴ اسفند ماه به قیمت پایه هر سهم ٣٨٨،٩۴۴ ریال عرضه عمده می شود.
بلوک ۴.٧٢ درصدی «شگامرون» آگهی شد