به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع شیمایی فارس اعلام داشت، سود سال جاری را ٣۶٠ ریال پیش بینی کرد.