به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی اعلام داشت ، سود سال مالی جاری ٢٢۵٣ ریال برای هر سهم برآورد شده است.