به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران از افزایش پیش بینی بهاء تمام شده پروژه های بنفشه ٢ و مرکز شهر اندیشه خبر داد.
«ثتران» از افزایش بهای تمام شده دو پروژه خبر داد