به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد خراسان در مدت ١٠ ماهه منتهی به دی سال جاری حدود ۵٧٢٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.