به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گلتاش اعلام نمود با توجه به روند عملیات شرکت در سال جاری پیش بینی می گردد که این شرکت تا پایان سال مالی جاری به ازای هر سهم ٢.٧٣٨ ریال سود محقق نماید.