​در یک هفته اخیر دو نماد از یک گروه رفتارهای کاملا متضادی داشتند. نماد غشان بیشترین زیان را متحمل شد اما غگلستا با بیشترین بازدهی همراه شد.