به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت از آخرین وضعیت سود و زیان خود گزارش داد.