به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پخش البرز در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ حدود ٣۵۵٢ میلیارد تومان درآمد داشت که ٣٧٨ میلیارد تومان متعلق به دی می باشد.