به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مزایده فروش شرکت ایران پوپلین شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به علت نبود پیشنهاد برنده نداشت.