به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلی اکریل ایران در خصوص آخرین وضعیت ثبت مجمع و برنامه سه ماهه هیئت مدیره جهت تحویل کارخانه شفاف سازی نمود.