به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان ساوه اعلام نمود با توجه به روند عملیات و فروش های شرکت پیش بینی می شود سود خالص شرکت تا پایان سال مالی ١٣٩٩ به مبلغ ٣٣٠٨.٩٧۶ میلیارد ریال و سود هر سهم به مبلغ ۵٠٩١ ریال محقق گردد.