به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه اعلام نمود پیش بینی سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ٢٠١.۶٢٨ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ٢۵٠ میلیارد ریال) در سال مذبور به مبلغ ٨٠٧ ریال می باشد. جهت استحضار سهامداران محترم منتشر میگردد.