​این شرکت پتروشیمی محصولات مختلفی از جمله متانول،گاز مایع، نفتا و گوگرد تولید می کند که در دهمین ماه سال با رکورد بی سابقه فروش به ارزش ٩٢٩ میلیارد تومان روبرو بود.