به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان اعلام نمود مجمع افزایش سرمایه از ۴٠ به ١١٣ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی در تاریخ ١٩ بهمن ماه برگزار خواهد شد.