به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی به مجمع می رود.