به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک شهر در خصوص موارد مطروحه در مورد صورتهای مالی منتهی به ١٣٩٩.٠٩.٣٠ توضیحات تکمیلی ارائه نمود.