به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد برای انتخاب اعضای هیأت مدیره خود مجمع تشکیل می دهد.