به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران اعلام نمود ۴ واحد مسکونی پروژه کاشانک شامل ، مساحت تقریبی هر واحد ٢١١ متر مربع ، واحد اول شرقی شامل ٢واحد پارکینگ و یک باب انباری ، واحد سوم غربی شامل ٢واحد پارکینگ و یک باب انباری ، واحد پنجم غربی شامل ٢واحد پارکینگ و یک باب انباری به انضمام دو واحد پارکینگ مزاحم اضافی ،واحد پنجم شرقی شامل ٢واحد پارکینگ و یک باب انباری به انضمام یک واحد پارکینگ مزاحم اضافی را از طریق مزایده به فروش می رساند.