به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،این شرکت اهم تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را منتشر نمود.