به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ شرکت صنایع شیمیایی فارس حدود ٢۴۴ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣٣ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به دی می باشد.