به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مبین وان کیش قرارداد ایجاد کنسرسیومی جهت سرمایه گذاری در حوزه ICT با هدایت و راهبری مبین وان کیش را ٣سال اعلام نمود.