به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مبین وان کیش از انعقاد قرارداد ایجاد کنسرسیومی جهت سرمایه گذاری در حوزه ICT با هدایت و راهبری مبین وان کیش و سرمایه گذاری١.٠٠٠ میلیارد ریال که ۲۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت ستارگان نوآوری داوین و ۴۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس و ۴۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت مبین وان کیش تامین خواهد شد، خبر داد. کارمزد راهبری شرکت مبین وان کیش یک درصد مبلغ سرمایه گذاری محقق شده و حداقل ١٠ میلیارد ریال می باشد. پاداش عملکرد شرکت مبین وان کیش برای راهبری ٢٠ درصد از مازاد سود محقق شده حاصل از خروج از سرمایه گذاریها نسبت به نرخ مرجع تعیین و توسط شرکاء کنسرسیوم به نسبت قدرالسهم، در انتهای دوره خروج از سرمایه گذاری به شرکت مبین وان کیش پرداخت خواهد شد.