بازدهی ١٠ روزه بهمن بورس تهران به لطف پالایشی ها ۵ درصد مثبت بود! دو تک سهم هم سود ویژه نصیب سهامدار کردند بیشتر بخوانید...