به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١٠ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر حدود ١١١۴ میلیارد تومان می باشد که حدود ٢٠٣ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به دی می باشد.