به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه در ١٠ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ١۶٣ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که ٢٩ میلیارد تومان متعلق به ماه دی می باشد.