به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این دو شرکت از آخرین وضعیت عملکرد خود گزارش دادند.