به گزارش بورس ٢۴، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ١١ ایستگاه معاملاتی و ۴۴مورد دسترسی بر خط سهامداران را مسدود نمود .