به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره بیمه تعاون افزایش سرمایه ٢٣٣ درصدی این شرکت از محل آورده نقدی سهامداران را به تصویب رساند.