به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس ابلاغیه ای در خصوص اصلاح زمانبندی اجرای برخی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران منتشر نمود.
ابلاغیه سازمان در خصوص اصلاح زمانبندی اجرای برخی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی