به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین سرمایه امید پذیرش تعهد پذیره نویسی , و بازارگردانی اوراق اجاره سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(مهان٠٢) به مبلغ ٢.٠٠٠ میلیارد ریال به منظور خرید سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از بانی(شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان) خبر داد.