به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا افزایش سرمایه ۴۵٣ درصدی این شرکت از محل مطالبات و اورده نقدی را مورد تصویب قرار داد.