به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،حسابرس افزایش سرمایه ۵٣ درصدی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته را تایید نمود.